Algemene voorwaarden Boottesten BV

spot_img

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens boottesten bv waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Klant: de wederpartij van boottesten bv waarmee diensten zijn overeengekomen

Overeenkomst: Het verrichten van journalistieke werkzaamheden, audiovisuele werkzaamheden en/of een licentieovereenkomst voor het gebruik van teksten, foto- en videomateriaal;  

Werk: Door boottesten bv vervaardigd werk in het kader van de opdracht door de Klant;

Artikel 1.

Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. 1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen een nieuwe, wel geldige bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

1.4 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Aanbieding door de Klant uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien boottesten bv op verzoek van de Klant een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van werkzaamheden, al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.

Artikel 2.

Wijziging en annulering

2.1 Wijziging van de Overeenkomst door Klant is alleen geldig indien de wijziging schriftelijk door boottesten bv is bevestigd.

2.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van boottesten bv, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft boottesten bv recht op een aanvullende vergoeding.

2.3 Annulering van een Overeenkomst door de Klant kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

2.4 Indien de Klant de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en boottesten bv nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de Klant niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft boottesten bv recht op de volledige vergoeding.

2.5 Een Overeenkomst waarvoor boottesten bv onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet door de Klant worden geannuleerd.

Artikel 3.

Duur Overeenkomst en aflevertermijnen

3.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het Werk is afgeleverd.

3.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 4.

Eenmalige correctie Werk

4.1 Na aflevering van het Werk komt aan de Klant eenmalig het recht toe op een eenvoudige correctie van het Werk zonder dat de Klant een aanvullende vergoeding verschuldigd is.

4.2 De Klant dient onverwijld gebruik te maken van het recht op correctie op straffe van verval.

4.3 Indien de gewenste correctie niet als een eenvoudige correctie is aan te merken, stelt boottesten bv de Klant hiervan op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die de Klant verschuldigd is voor het corrigeren van het Werk.

Artikel 5.

Auteursrecht en gebruiksrecht

5.1 Het auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op het Werk berusten uitsluitend bij boottesten bv, ongeacht de correctie van het Werk op instructie van de Klant. 5.2 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken verwerft de Klant het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Het is de Klant niet toegestaan het in artikel 5.2 omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden of in (sub)licentie te geven.

5.4 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, is de Klant niet toegestaan.

5.5 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van boottesten bv ter zake waarvan de Klant schadeplichtig is.

5.6 De schadevergoeding die de Klant overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5 verschuldigd is, omvat onder meer het door boottesten bv geleden inkomensverlies, de door Klant gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding, onverminderd de overige rechten van Leverancier, waaronder begrepen het recht van boottesten bv om vergoeding van de overige of werkelijke geleden schade te vorderen.

5.7 De Klant is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van boottesten bv duidelijk te vermelden. 5.8 Voor iedere inbreuk op de aan boottesten bv toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de hoogste van: A. de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding; B. de werkelijk geleden schade.

Artikel 6.

Facturering en betaling

6.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. 6.2 Facturering kan (bij wijze van voorschot) geschieden vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst.

6.3 Indien de Klant het Werk niet exploiteert, ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichting.

6.4 De Klant heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.

6.5 De Klant is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.

6.6 Klant is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

6.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van boottesten bv onmiddellijk opeisbaar en heeft boottesten bv het recht de overeenkomst met de Klant onmiddellijk te beëindigen, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

Artikel 7.

Aansprakelijkheid

7.1 Leverancier is, met uitzondering van opzet of grove schuld van boottesten bv of haar leidinggevende personeel, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit of verband houdend met een Overeenkomst.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van boottesten bv is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Leverancier wordt uitbetaald.

7.3 Als geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 7.2 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, of indien boottesten bv niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid van boottesten bv beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 3.000 (drieduizend euro).

7.4 De Klant vrijwaart boottesten bv voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen boottesten bv en de Klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

7.5 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Klant tegen, naar boottesten bv, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

7.6 Indien boottesten bv door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Als de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.

Artikel 8.

Rechts- en forumkeuze

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten en Aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die ontstaan tussen boottesten bv en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
Laurens Koster
Laurens Kosterhttps://boottesten.nl
Vanuit zijn voorliefde voor watersport begon Laurens in 2000 met een webwinkel voor watersport-accessoires. Dat was in een tijd waarin E-Commerce nog in de kinderschoenen stond. Naast het pionieren in online verkoop ontwikkelde hij zich verder in het creëren van websites, zowel voor zichzelf als voor anderen. Rond die tijd begon hij ook met het maken van redactionele teksten voor Boten.nl Magazine, Boatshop24 Magazine en later BotenteKoop Magazine. Het schrijven van pakkende artikelen met excellent beeldmateriaal is zijn hoofdactiviteit geworden. Sindsdien heeft hij vele boten getest, bedrijven gerecenseerd en mooie watersport-merken beschreven.
spot_img

Popular

spot_img

Andere verhalen op deze site